درخواست برنامه مسابقات

نام و نام خانوادگی
جنسیت
قد
وزن
سن
گروه خونی
سابقه تمرین
وضعیت شغلی
میانگین خواب در شبانه روز 
میزان تمرین در هفته
ساعت تمرین
وضعیت سلامت
توضیحات بیشتر
فیگور آزاد از روبرو
فیگور آزاد از پشت
فیگور آزاد از سمت راست
فیگور آزاد از سمت چپ
فیگور جفت بازو از روبرو
فیگور زیر بغل از روبرو
فیگور قفسه سینه از بغل
فیگور پشت بازو از بغل
فیگور جفت بازو از پشت
فیگور زیر بغل از پشت
فیگور شکم و کنترل پا
فیگور آزاد